top of page

Vil ha bred mobilisering bak selvmordsforebygging

Oppdatert: 15. nov. 2021

Brukerhuset er bekymret over antall selvmord i vår region og den psykiske helsen spesielt blant barn og unge. Interessepolitisk utvalg fikk i oppgave å avholde et åpent temamøte om selvmordsforebygging. Utvalget har i stedet landet på̊ et forslag om å etablere et nettverk, og i første omgang å avholde et lukket møte for potensielle deltakere i et slikt frivillig nettverk. Det ble holdt på Brukerhuset mandag 8. november.


–Arbeidet med selvmordsforebygging er mer fragmentert enn ønskelig. Som nylig påpekt av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, er et av problemene at Helsetilsynet gjentatte ganger kun velger å legge helseforetakenes fremstilling til grunn i sine vurderinger. Etterlatte opplever at de ikke blir spurt og sitter ofte igjen med fremstillinger de ikke gjenkjenner. Funnene gir mildt sagt grunn til bekymring for praksisen generelt – og for hvorvidt pårørende og andre berørte rundt den enkelte faktisk kan forvente å bli hørt. Om denne kunnskapen faller bort, vil det ikke være mulig å kartlegge det enkelte selvmord, eller selvmordsforsøk, på en måte der vi tar lærdom, øker forståelsen og forbedrer hjelpen og støtten slik at selvmordsfrekvensen på sikt går ned, sa Alf Anvedsen, styreleder i Interessepolitisk utvalg i Brukerhuset i en kommentar foran møtet.


Ønsker å være oppdatert

–Ved å utvikle et nettverk der pårørende og brukerinteressene blir inkludert, bør det være mulig å oppnå bedre resultater og ressursutnyttelse, sa Alf Anvedsen, leder av Interessepolitisk utvalg, da han åpnet møtet. Nærmere 20 hadde møtt fram, deriblant også Ingrid Camilla Aasbøe Heggland, avdelingsleder Haugaland DPS samt leder Georg Reinhardt i BUP Haugesund. (Se deltakerliste under).

–Generelt ønsker vi i møtet å få belyst situasjonen vedørende ettervern etter pandemien, herunder om den generelle beredskapen og kvaliteten på tjenestene. Hensikten er å bli oppdatert og få til en samtale om dette rundt bordet. Det ligger jo ellers i tiden at brukermedvirkningen skal styrkes, og vi håper at vårt initiativ blir godt mottatt, sa han.Vil ha bedre kommunikasjon

DPS-leder Ingrid Camilla Aasbøe Heggland sa i sin innledning at også fagfolkene er opptatt av å finne fram til gode kommunikasjonsformer med pårørende og de frivillige kreftene i kommunene. Skal vi forebygge psykisk sykdom i befolkningen er det viktig at vi snakker om «oss» og ikke om «dem». Mange opplever at det er krevende å be om hjelp fra fagfolk i psykisk helse. Psykisk sykdom og selvmordstanker er omgitt av tabuer og det kan være er vanskelig å koble seg på hjelpeapparatet når livet «herjer med en» og det der vanskelig å se løsninger.

–Å skape rom i hverdagslivet for å hvile ut når man havner i slike situasjoner, få en mentalhygienisk pause, er viktig for oss alle, sa hun blant annet. Hun trakk også fram medievanene til dagens barn og unge. Mye bekymringsfullt foregår her, mange oppsøker lite hensiktsmessige digitale fellesskap. Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse. Mobil- og databruken kan ikke erstatte gode samvær. Blir man for isolert og ensom, kommer tankene fort om at du ikke kan bli likt av noen. Du kan falle i grublemodus og bruke timer, dager og netter på å plage deg selv med at du ikke er noe verdt og bare er til bry.

–Vi må strekke oss for å forebygge ensomhet og utenforskap. Ved å konkret utvikle og gjøre bedre kjent lokale aktivitetstilbud og sosiale fellesskap kan vi bidra til økt inkludering. Alle kan være med på å gjøre en forskjell, sa hun og heiet på initiativet som Brukerhuset her har tatt.


Arbeidsgruppe nedsatt

Etter innledningene ble forsamlingen delt inn i fire grupper som fikk spørsmål om hva et eventuelt frivillig nettverk kan samarbeide om og hva den enkelte forening eventuelt kan bidra med i et slik fellesskap. Vi skal ikke redegjøre for gruppebesvarelsene her, men kort oppsummere om at det var enighet om å gå videre i samtalene med hverandre, særlig med fokus på å finne fram til gode forebyggende aktiviteter i lokalsamfunnene våre. Forsamlingen ble enige om å sette sammen ei arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til videre organisering av nettverket og mulige aktiviteter. Den er sammensatt slik:


2 representanter: Haugaland DPS/BUP

1-2 representanter: Levekårskoordinatorene i Haugesund og evt. Karmøy

1 representant: Kirkens Bymisjon Haugaland

1 representant: Røde Kors Haugaland

1 representant: Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

1 representant: Mental Helse Karmøy

Brukerhuset skal ivareta sekretariatsfunksjon fram til formell organisering er avklart.Følgende deltok:


Ingrid Camilla Aasbøe Heggland, Psykologspesialist/Avdelingsleder

Cathrine Kvamsø Olsen, Spesialsykepleier/ rådgiver, koordinator Barn som pårørende. LMS-N

Gro Carlsen, Fagkonsulent, RECOVERY, FOUSAM

Tina Knudsen, Kirkens Bymisjon Haugalandet

Gunn Marit Nordmark, Kirkens Bymisjon Haugalandet

Linda Thorsvik, Mental Helse Karmøy

Vanessa Bennett, Mental Helse Karmøy

Sandra Våge, LPP Rogaland

Elin Vormestrand, psykolog, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Haugesund kommune.

Hanne Cathrine Fagerland, RECOVERY, FOUSAM

Grete Müller, Leder BU i Helse Fonna

Alf Anvedsen, Interessepolitisk utvalg Brukerhuset, leder

Harald Lothe Brukerhuset, styreleder

Morten Dagsland, Brukerhuset, styremedlem

Terje Emil Johannesen, SFG, daglig leder og leder sekreteriatet for Brukerhuset.

Unni Hilt, Brukerhuset, nestleder

Alf Edvin Hovda, SFG, sekreteriatet for Brukerhuset.

Cecilie Horn, Røde Kors

Georg Reinart, Haugaland DPS/BUP

Åse Kallevik, leder BU i NAV, leder NHF Nord Rogaland

Elisabeth Kallevik, varamedlem styret i Brukerhuset, styremedlem i NHF Nord Rogaland

265 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page