top of page

Brukerutvalgets plan for 2022
Hva vil bli de viktigste arbeidsoppgavene for Brukerutvalget for Helse Fonna i 2022? Lederen i utvalget, Grete Müller, ga oss disse overskriftene da hun torsdag 24. februar hadde et nytt kontaktmøte på Brukerhuset for andre brukerutvalg og for foreningene som er tilknyttet felleskapet i Karmsundgt. 77: · Kvalitet og pasientsikkerhet · Færre avviste søknader om behandling · Kortere ventetider · Bedre informasjon til pasienter og pårørende – strukturerte utskrivningssamtaler · Muligheter for samvalg og samvalgsverktøy · Muligheter for å kunne gi tilbakemeldinger etter sykehusopphold eller behandling · Flere pasienter må få delta i kliniske studier i forbindelse med sin behandling · Kortere ventetid i akuttmottak Overskriftene var en naturlig konklusjon etter at hun hadde gått gjennom en detaljert status for pasientbehandlingen i Helse Fonna, redegjort for videre utbygging av Haugesund sjukehus og de ferske styringssignalene helseforetaket har fått fra ny regjering. Møtet på Brukerhuset fant sted på dagen én måned etter at sjukehusene i Helse Fonna gikk over i grønn beredskap. I uka foran var 19 covid-pasienter innlag og to av dem fikk intensiv-behandling. Antallet korridorpasienter var hele 4,7 prosent, noe Müller mente var helt uakseptabelt. Det skan være 0. Et like stort problem er at sykehusene den 18. februar hadde 12 ferdigbehandlede pasienter som kommunene var ute av stand til å ta imot. Dette skaper forsinkelser. Vanskelig driftssituasjon Kombinert med høyt sykefravær, gjør det driftssituasjonen vanskelig. På den annen side har det vært god aktivitet på poliklinikkene. Innen rus og psykiatri har bruk av digital behandling avhjulpet situasjonen. Hun viste videre til at Psykiatrisk klinikk har fått tilleggsarealer i det gamle meieriet sør i Karmsundsgata og hun har forhåpninger at dette forbedrer kapasiteten. Brukerorganisasjonene må inviteres I gjennomgangen var hun innom samhandlingen som er formalisert gjennom helsefellesskapet, tjenesteavtaler, felles prosjekter og felles møtearenaer. Helse Fonna er først ut med denne nyskapingen i Helse Vest-regionen. Det ble formelt etablert i april i fjor og stiller også alle pasient-, pårørende- og brukerforeninger overfor nye utfordringer når det gjelder medvirkning, særlig på lokalt nivå. –Kommunene burde komme til oss og be om råd. Vi burde vært tidligere på banen, sa Alf Anvedsen, lederen i Interressepolitisk komité på Brukerhuset. –Kommunene må slutte å oppnevne viktige lokale utvalg for bruker-medvirkning med basis i de politiske partiene og ikke i brukerorganisa-sjonene, understreket han og mente at slik lokal praksis ikke er i tråd med intensjonene i pågående reformarbeid. Neste byggetrinn forberedes Grete Müller omtalte videre pågående utvikling av byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus. Flere arbeidsgrupper var i ferd med å bli nedsatt og hun selv så ut til å skulle jobbe med romprogrammet for Karkirurgisk poliklinikk og sengepost tilrettelagt for infeksjon og isolasjon. Endelig fordeling av arbeidsoppgaver skulle bankes den 3. mars. Politiske føringer i 2022 For øvrig bruke hun en god del tid på å gå gjennom Regeringens oppdragsdokument til helseforetaket i 2022. Vi tar først med noen faktapunkter: · Betalingssatsen til kommunene for utskrivningsklare pasienter er for 2022 kr 5306 · Egenandelen for opphold i private opptrenings- og rehabiliteringsorganisasjoner er kr 150 pr. døgn/ dag Regjeringen gir en klar føring om at samhandlingsreformen skal forbedres. Pasientene skal oppleve en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste på tvers av forvaltningsnivå og fagområde. I helsefelles-skapene skal kommuner og helsefellesskap møtes som likeverdige parter. Ute i kommunene skal det oppmuntres til samvalg og bruk av samvalgsverktøy. Pårørende skal involveres der det er relevant Klinisk forskning skal være en integrert del av pasient-behandlingen. –Dette krever sannsynligvis kraftig bemanningsøkning. Jeg tviler på at disse forskerne finnes i dag, bemerket utvalgsleder Müller. Ny oppgavefordeling? Helse Vest RHF har fått i oppdrag å vurdere hva slags planlagt aktivitet som helt eller delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus. Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten skal økes og det er en klar målsetting å hindre nedbygging av sengeplasser. –En klar kampsak for oss. Nedbyggingen har kommet for langt, sa Müller. Ny opptrappingsplan innen psykisk helse og rus er på trappene. DPS-ene skal styrkes. Feil bruk av tvang skal forhindres og det skal legges vekt på kvalitet og utfall (resultat) av behandlingen som gis Pakkeforløp psykisk helse og rus skal nå hete pasientforløp og på sikt erstattes av nye løsninger. Helse Vest RHF skal legge til rette for å tilby vurderingssamtale innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge og der det er uklart om pasient har rett til helsehjelp, Flere signaler Noen flere stikkord fra den omfattende gjennomgangen til Grete Müller: · Helseforetaket skal lage behovsanalyse for å sikre tilstrekkelig tilgang til jordmødre på

kort, mellomlang og lang sikt. · Foretaket skal greie ut behandlingsbehover til pasienter med hodepine, organisering,

kompetanse og lokalisering, etablere fagnettverk. · Intensivkapasiteten i norske sykehus skal bedres. · Det skal legge til rette for desentraliserte kliniske studier der flere helseforetak deltar. · Foretaket skal levere oppdatert status for fagutvikling og innføring av persontilpasset

medisin i diagnostikk og behandling. Som vanlig gikk Müller grundig til verks – og nok en gang var en engasjert forsamling omkring henne.


110 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page