top of page

Tom Tvedt nyvalgt forbundsleder i NFU: –Jeg er privilegert som har fått slike utfordringer!


–Jeg er privilegert og heldig som har fått slike utfordringer i en alder av 52 år, sier Tom Tvedt i en kommentar etter at han sist helg ble valgt til ny forbundsleder i NFU, Norsk forbund for Utviklingshemmede. Å kombinere dette vervet med vervet som styreleder i stiftelsen Folkets Gave, ser han på som uproblematisk. Tvert om mener han at det er en kombinasjon til stor, gjensidig berikelse for de formålene han skal ivareta.


Tom Tvedt trekker klare linjer i livet sitt tilbake til de utfordringene han og kona måtte takle da begge de to barna deres ble født blinde. Den jobben som dette krevde for å gi sønnen og datteren en normal oppvekst, ga ham et møte med hjelpeapparatet som skapte et bredt samfunnsengasjement. Det førte ham etter hvert inn i lokalpolitikken, vervet som ordfører i Randaberg kommune og seinere inni vervet som fylkesordfører i Rogaland. Som tidligere landslagsspiller i håndball, var han også aktiv i idrettsbevegelsen med stort fokus på paraidretten. Dette dype engasjementet tok han med seg inn i styret i Idrettsforbundet, i forrige valgperiode også som Idrettspresident.


Skjøre omsorgssystemer

Som ny leder i NFU skal han lede en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for utviklingshemmede som i dag teller 7500 medlemmer og som har et forbundskontor i Oslo som teller 7,5 årsverk. Medlemmene er foreldre til utviklingshemmede, utviklingshemmede og et stort antall sympatisører.

–Forbundet har et stort utviklingspotensial. Det har gått 54 år siden forbundet ble stiftet og mye er oppnådd av rettigheter og forbedringer. Erfaringer fra den pågående pandemien viser imidlertid hvor skjøre omsorgs- og velferdssystemer vi har for de svakeste gruppene blant oss, sier han. Restriksjonene viser at de utviklingshemmede er blant de gruppene som kommer dårligst ut. Sosiale aktiviteter har falt sammen, besøksordninger er minimalisert, den sosiale isolasjonen meget bekymringsfull.

–Her er mye å ta tak i for oss, sier den nyvalgte forbundslederen. Han trekker fram en av uttalelsene fra landsmøtet 12. og 13. mars, der forbundet slår fast at kunnskap om utviklingshemming er lav blant helsepersonell, med unntak av vernepleiere. Kunnskap om psykiske lidelser og utviklingshemming er mangelfull, selv blant spesialistene i psykiatri.


Store forskjeller

–Etter ansvarsreformen og nedleggelsen av institusjonene, var det habiliteringstjenesten som fikk hovedansvaret for å bistå mennesker med antatte psykiske lidelser, alvorlige atferdsavvik og problematferd. Med tiden organiserte de regionale helseforetakene tilbudet på varierende vis, uten en overordnet nasjonal plan eller sterke nasjonale føringer. Både kapasiteten, kompetansen, oppgavene og organiseringen varierer i stor grad mellom ulike helseforetak, heter det blant annet i beskrivelsen av nå-tilstanden. Landsmøtet framholder blant annet at mennesker med utviklingshemming skal ha et likeverdig tilbud, med de samme rettighetene og mulighetene til behandling av psykiske lidelser som den øvrige befolkningen innen alle deler av helsevesenet. Segregerte ordninger er i strid med FNs funksjonshemmede-konvensjon og er en diskriminerende praksis. Dagens ordning med sentraliserte sengeposter for mennesker med utviklingshemming i helseregionene er uverdig. Kompetansemangel knyttet til utviklingshemming innen psykisk helsevern, må løses med kompetanseoppbygging, ikke gjennom segregerte eller sentraliserte tilbud.


Flott kombinasjon.

–Hvordan skal du klare å kombinere vervene som forbundsleder med ledervervet i Folkets Gave?

–De to ståstedene er så relevante for hverandre som de kan bli. Helse Vest er en spennende helseregion der stiftelsen Folkets Gave har et godt fotfeste og en viktig rolle å ivareta blant annet som arrangør av den årlige Rehabilteringskonferansen og som sekretariat for Brukerhuset for Helse Fonna-regionen. NFU Vestland er vårt desidert største lokallag. Kontaktpunktene er mange. Jeg har dyktige folk med meg i begge administrasjonene og ser fram til noen spennende år for oss alle. Å få være med på å bygge opp Norges beste Brukerhus og delta i det pågående reformarbeidet mellom sekundær- og primærhelsetjenesten, skal bli lærerikt. Målet er å utvikle et samarbeid mellom alle fagfolk og brukerne som skal gi landets Beste Praksis, svarer en ubeskjeden Tom Tvedt. Om kort tid presenterer han også Folkets Gave «nye baby», Forsknings- og utviklingsfondet Folkets Helse.

–Vi er nødt til å hjelpe til med kunnskapsproduksjonen på flere nivå i de nye helsefellesskapene. Vi satser på en storstilt dugnad som skal gjøre det mulig, legger han til.


Tom Tvedt har allerede formelt tiltrådt funksjonen som forbundsleder i NFU. Fram til sommeren skal ha avvikle et engasjement som leder for et stort prosjekt i regi av entreprenører og eiendomsutviklere på Jæren før han kan ofre seg fullt og helt for sine to styreverv. Det er bare å ønske ham lykke til.499 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page