top of page

TØFFE TAK I HELSE FONNA

–Situasjonen i Helse Fonna er svært utfordrende. Budsjettunderskuddet er alarmerende. Sykehusene mangler tilstrekkelig kvalifisert personell. Ledelsen sliter fortsatt med ettervirkningene av pandemien. Gjennomsnittlig ventetid ligger langt over hva staten forventer.

SENTRALE PERSONER: Grethe Müller ( til h.) sammen med styreleder Harald Lothe i Brukerhuset og Gro S. Bergfjord, Pasient- ogbrukerombudet i Rogaland og Helse Fonna-regionen, som også deltok på kontaktmøtet. Foto:TEJ


Det var ikke noe hyggelig budskap lederen av brukerutvalget i Helse Fonna, Grete Müller, presenterte på kontaktmøtet med andre brukerutvalg og pasient-, pårørende- og brukerorganisasjonene på Brukerhuset onsdag 13. oktober. Budsjettsvikten på 153 millioner kroner skyldes økte lønns- og personalkostnader som følge av bruk av overtid, ekstravakter og innleie fra vikarbyråene. Økte varekostnader (kreftmedisin, utstyr, behandlingshjelpemidler samt prisstigning) er også medvirkende sammen med kjøp av tjenester fra andre foretak.Svak respons på stillingsannonser

Hun la også stor vekt på mangelen på nøkkelpersonell. Sykehusene mangler leger, psykologspesialister, jordmødre, intensivpersonale, laboranter og anestesipersonell.

—Det er vanskelig å rekruttere personale. Ofte kommer ikke et eneste svar på stillingsannonsene. For å få virksomheten til å gå rundt, er sykehusene nødt til å leie inn fra vikarbyråer til meget høy kostnad, sa hun. Covid-19-presset fortsatte gjennom sommeren, noe som generelt førte til lavere planlagt ordinær aktivitet. Fastlegemangelen skapte stor pågang av pasienter til mottaket i hele sommer.


Full sprekk i ventetider

Når det gjelder ventetider for pasienter som trenger behandling, hadde hun følgende oppsummering:

· Gjennomsnitt ventetid for behandlede pasienter er pr. august var 72 dager (eierkrav 50 dager)

· Innen somatikk ventetid for behandlede pasienter 72 dager

· Psykisk helsevern voksne ventetid 72 dager (eierkrav under 40 dager)

· Psykisk helsevern


barn og unge 72 (eierkrav under 35 dager)


Mange frister brytes

Per 1. september var det registrert fristbrudd for hele 1590 pasienter. En av årsakene til forsinkelsene er antallet ferdigbehandlede pasienter som opptar behandlingssenger. Per. august var det 102 pasienter som kommunene ikke hadde klart å finne plass til etter at de var ferdigbehandlet. I gjennomsnitt blir nesten 13 sykehussenger hver dag i bruk

for pasienter som skulle vært sendt til sykehjem, korttidsopphold eller til egne hjem med oppfølging av hjemmetjeneste/ hjemmesykepleie.

–Det er meget beklagelig at kommunene på denne måten bidrar til å vanskeliggjøre situasjonen både for sykehusene og for pasientene som trenger behandling, sa Grete Müller. En av konsekvensene er også et vedvarende høyt antall korridorpasienter. Den siste måneden lå hele 3,6 prosent av pasientene på korridor i helseforetakets sykehus.

I målingen av kvalitet i tjenesteproduksjonen, fortsetter også de høye antall pasientskader. 2021 var pIasientskader målt etter standard metode (GTT) 18,8 prfosent av alle pasientopphold. Av gjennomgang av 240 pasientjournaler fant man skade i 45 sykehusopphold og totalt 62 skader, en økning frå 12,5 % i 2020.Eierkrav fra regjeringen i 2023 er på 10,3 prosent.


Hva skjer på Stortinget?

Grete Müller var usikker på om det nylig framlagte Statsbudsjettet gir håp. Satsingen på fastlegeordningen kan gi mindre press på spesialisthelsetjenesten, men hun var redd for at det vil ta noe tid før effekten kan slå inn også i vår helseregion. At stykkprisfinansieringen justeres noe ned, trekker i motsatt retning. Både Brukerutvalget og sykehusets ledelse håper på en justering av de økonomiske rammene i løpet av Stortingets budsjettbehandling.Brukerutvalgets interne forventninger

–Hva kan vi ellers håpe på, spurte hun og listet opp sine egne forventninger:

· At Helse Fonna gjennom samarbeidet med andre foretak i Helse Vest klarer «å låne» lege- og psykologspesialister der Helse Fonna ikke makter å rekruttere, slik at man slipper å bruke vikarbyråer.

· At sykehusene gjennom felles innsats lykkes i å få ned sykefraværet

· At pasientbehandlingen kan forenkles der det er mulig-

· At ventelistene blir gjennomgått og brakt ajour.

· At operasjoner blir fordelt mer effektivt mellom Helse Fonna-sykehusene.

· At digital spesialistkompetanse også kan nå de mindre sykehusene

· At takstene for behandlinger blir justert – poliklinisk/ akutt/ pleietyngde

· At gjestepasientlogistikken blir gjennomgått i alle ledd

· At kommunikasjon med pasientene om innkalling, oppmøte blir forbedret som ledd i

forberedelse til behandling

· At kommunikasjonen internt mellom klinikker og avdelinger blir forbedret.Et lyspunkt

Et lyspunkt i en problematisk hverdag er at den videre utbyggingen av sykehuset går sin gang. Planleggingen av byggetrinn 2 er kommet langt. Rivningen av gammelt laboratoriebygg skjer over nyttår og planlagt start bygging nybygg skal skje i 1. halvdel av 2023. Samtidig skal

ombygging/påbygg av gammel S-blokk samt ombygging av deler av M-blokk til poliklinikker gjennomføres. Grete Müller fortalte at hele brukerutvalget har deltatt i 8 ulike brukergrupper, fordelt etter fagområder.

–Vi får en ny, fullintegrert sentermodell i seks etasjer med moderne sengeposter, poliklinikker, treningsrom og kontorfasiliteter, slo hun fast. Prislapp: ca. kr 1 milliard.

Det er med andre ord også noe å glede seg over.

22 representanter fra brukerutvalg, eldreråd og fra foreningene på Brukerhuset deltok på kontaktmøtet.


84 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page