top of page

Stort engasjement for å beholde Rehab Vest

Oppdatert: 9. okt. 2023

Reaksjonene foran onsdagens styremøte i Helse Vest var mange og sterke fra ulike miljøer i Helse Fonna-regionen. Her er noen av dem:


Mange miljøer på Haugalandet har engasjert seg for å overbevise ledelsen i Helse Vest om at driften ved Rehab Vest må sikres for framtiden. Helse Vest bestemte seg i sommer for å utelukke Rehab Vest fra pågående anbudsprosess som ville sikre driften ved institusjonen for en ny periode. Det krangles om de faglige kvalitetsvurderingene som er gjort. Alle involverte i Helse Fonna-regionen håper nå at styret i Helse Vest skjærer gjennom og sikrer fortsatt driften ved det eneste spesialiserte rehabiliteringstilbudet i vår helseregion.
Brukerhuset: -Må bli enige om forbedringstiltak! –Brukerhuset for Helse Fonna-regionen stiller seg fullt og helt bak de vurderingene som Brukerutvalget for Rehabilitering Vest AS gjør seg etter at Helse Vest utelukket Rehabilitering Vest AS fra anbudskonkurransen for ny periode, heter det i en uttalelse som Brukerhuset for Helse Fonna-regionen sendte styret i Helse Vest mandag 27. september. –For våre mellom 8000 og 9000 medlemmer i 22 ulike pasient-, pårørende- og brukerorganisasjoner vil det oppstå en svært alvorlig situasjon om ikke Helse Vest tar grep som gjør det mulig å fortsette driften ved institusjonen, skriver Unni Hilt på vegne av styret i Brukerhuset. Hun fortsetter: –Vårt utgangspunkt er at stor nok sengekapasitet i spesialisthelsetjenesten er helt avgjørende for gode sykehustjenester for hele befolkningen. Så langt har innføring av helseforetaksmodellen bidratt til en kraftig nedbygging av sengekapasiteten i sykehusene og deres samarbeidende virksomheter. I et land som vårt er det nødvendig med både små og store sykehus-funksjoner og som kan samarbeide for å oppnå optimal drift. En løsning i begge parters interesse –Vi registrerer at det foreligger faglig uenighet om Rehabilitering Vest tilfredsstiller de utvidede anbudskriteriene eller ikke. Ledelsen i Rehabilitering Vest AS mener de gjør det. Innenfor rammene til en ny rammeavtale må det være i begge parters interesse å bli enige om eventuelle forbedringstiltak, slik at dette viktige og nødvendige behandlingstilbudet i Haugesund kan fortsette sin virksomhet til beste for mange diagnosegrupper i hele Helse Vest-regionen. Fordi det ikke er andre tilbydere i vår helseregion, forventer vi at Helse Vest tar et slikt initiativ. For hele befolkningen i Helse Fonna-regionen er det uakseptabelt om dette rehabiliteringstilbudet må legges ned. Brukerhuset for Helse Fonna-regionen, stiller seg bak kravet om å få beholde Rehabilitering Vest AS sin avtale med Helse Vest, skriver styreleder Unni Hilt i Brukerhuset. Før den ble sendt styret i Helse Vest, støttet følgende foreninger denne uttalelsen: LHL Haugesund Norges Handikapforbund Nord Rogaland Stiftelsen Handikapforbund Nord Rogaland Norsk Forbund For Utviklingshemmede Haugesund Lokallag Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Rogaland. Haugesund og Karmøy Revmatiker- Forening Hørselshemmedes Landsforbund Haugaland Haugaland Afasiforening Brystkreftforeningen Haugaland Mage-tarmforbundet-Rogaland Region-vest. Norges Døveforbund - Haugaland Spillavhengighet Norge Landsforeningen For Huntingtons Sykdom, Haugaland Haugaland AA Polen AA Haugalandet Livsstykemestrings Forum Stiftelsen Folkets Gave FKS Haugesund, kronisk smerteforeningen, Haugaland Mental Helse Karmøy Pensjonistforbundet Haugesund Lokalforening NRF Rogaland, NRF Hordaland og BURG Rogaland

STORT ENGASJEMENT: Enhetsleder i Rehabilitering Vest, Tor Helge Grønlaten og tillitsvalgt Marie Ingebrigtsen orienterte nylig tillitsvalgte på Brukerhuset om den oppståtte situasjonen for Rehab Vest. Engasjementet var stort i forsamlingen. Helt til høyre i panelet Ma-Rita Rolfsdatter, medlem av Brukerutvalget i Rehab Vest og tillitsvalgt i Norsk Revmatikerforbund Rogaland.

MANGE SPØRSMÅL: Representanter for brukerforeningene tilknyttet Brukerhuset for Helse Fonna-regionen la ikke skjul på sin fortvilelse over den oppståtte situasjonen i anbudsprosessen i Helse Vest.

Næringslivet

Næringslivet i regionen meget bekymret


UAKSEPTABELT: Styret i Helse Vest må sikre at rehabiliteringstilbudet hos Rehab Vest kan foertsette, skriver Bernt Jæger på vegne av Næringsforeningen Haugaland. –Næringsforeningen Haugalandet ser med stor bekymring på usikkerheten som har oppstått for spesialiserte rehabiliteringstjenester i Helse Stavanger og Helse Fonna som følge av Helse Vests pågående anbudsprosess, heter det i en uttalelse som foreningen denne uken oversendte styret i Helse Vest. –For våre medlemmer er det viktig at det finnes et godt tilbud innen rehabilitering for arbeidstakere som har behov for hjelp i en krevende situasjon. Med Rehabilitering Vests lokale tilbud får ansatte mulighet for raskere rehabilitering, kan komme tidligere tilbake i jobb, og kostnadene går ned for bedriftene er ansatt i, heter det i uttalelse underskrevet av adm.dir. Bernt Jæger. Han fortsetter: –På Haugalandet er det bygget opp et meget kompetent fagmiljø innen rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Det er et tverrfaglig miljø som gir tilbud om døgnbasert spesialisert rehabilitering til pasienter fra både Helse Fonna og Helse Stavanger. I tillegg tilbys helt nødvendig dagrehabilitering for pasienter i hovedsak hjemmehørende i Helse Fonna. Det bør etter vår mening være i begge parters interesse å bli enige om eventuelle forbedringstiltak, slik at dette viktige og nødvendige behandlingstilbudet i Haugesund kan fortsette sin virksomhet til beste for mange diagnosegrupper i hele Helse Vest-regionen. Fordi det ikke er andre tilbydere i vår helseregion, forventer vi at Helse Vest tar et slikt initiativ. Næringsforeningen mener det er det uakseptabelt om dette rehabiliteringstilbudet ikke lenger finnes på Haugalandet, heter det i uttalelsen Norsk Revmatikerforbund

5700 revmatikere i Helse Vest mildt sagt bekymret.


BEKYMRET FOR TILBUDET: Norsk Revmatikerforbund er bekymret for hverdagen til sine 5700 medlemmer i helseregionen.


–Vi er 5700 medlemmer i Norsk Revmatikerforbund som sokner til helseforetakene som er en del av Helse Vest. For over 70% av oss er det Rehabilitering Vestsom har vært vår prefererte institusjon mht rehabilitering. Årsaken til dette er både det tverrfaglige tilbudet de har gitt og den geografiske plassering institusjonen har. Dette tilbudet har vært og er spesielt viktigfor våre medlemmer som tilhører Helse Fonna og som får innvilget dagrehabilitering. Norsk Revmatikerforbund/BURG i i Rogaland, Hordland og Sogn og Fjordane sier i en felles uttalelse til styret i Helse Vest er mildt sagt bekymret for helsa og livskvalitet til svært mange av revmatikerne i helseregionen. –Vi har undersøkt, men klarer ikke se hvilken institusjon som har mulighet å gi det samme tilbudet, med den samme erfaring, samme kvalitet og tilsvarende geografisk plassering som vi over mange år har fått på Rehabilitering Vest. Svaret på vårt innledende spørsmål er; «Oppretthold og styrk Rehabilitering Vest som institusjon for rehabilitering». Vi er overbevist om at dette er den mest samfunnsøkonomiske løsningen for vår region. Fysioterapeutene i vest: Over 500 pasienter vil mangle tilbud

Regionleder Stig Fløisand i NorskFysioterapiforbund region Vest.

Også Norsk Fysioterapiforbund avd. Vest er meget bekymret over manglende tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager, revmatiske lidelser og ortopediske tilstander. Forbundet stiller seg uforstående til at Rehabilitering Vest, som har gitt rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå i 13 år med svært gode resultater, ikke er kvalifisert til å levere slike tjenester videre. –Vi er meget bekymret for de konsekvensene dette vil gi for disse pasientgruppene. Tilbudet gitt av Rehabilitering Vest er det eneste tilbudettil denne pasientgruppen i Rogaland. Blir dette vedtaket stående, vil det føre til at en stor del av pasientene blir uten et tilfredsstillende tilbud, som årlig er i overkant av 500 pasienter, heter det i uttalelsen. Den fortsetter slik: –Tilbudet til Rehabilitering Vest er hovedsakelig et intensivt gruppebasert rehabiliteringstilbud. 20 prosent av plassene har også et mer individualisert tilbud for pasienter som har behov for mer veiledning, assistanse og tilrettelegging. Tettheten av fagfolk og spesialkompetansen disse besitter, er unik på denne pasientgruppen i Rogaland. Dette tilbudet vil ikke kunne bli erstattet av tilbudene som finnes i kommunehelsetjenesten, noe som igjen fører til at disse pasientene mister det eneste spesialiserte tilbudet de har i Rogaland. Vil forverre helsesituasjonen Pasientene vil stå uten et spesialisert tilbud som kan resultere i forverring av egen helsesituasjon og lengre reisevei. Dette har direktesamfunnsøkonomiske konsekvenser. Pasientene kan måtte vente lenger i kø for å komme til rehabilitering andre plasser i landet. Dette kan føre til forsterkede symptomer og nedsatt funksjonsevne, som igjen kan føre til sykemeldinger/forlengede sykemeldinger, og i ytterste konsekvens sykehusinnleggelser. Denne pasientgruppen får ikke et lignende tilbud av en allerede overbelastet kommunehelsetjeneste. Kritisk til nedleggelse –Ved å legge ned Rehabilitering Vest, mister disse pasientgruppene et uunnværlig tilbud som de er avhengig av. Gjenoppbygging av et lignende tilbud vil være krevende, både med hensyn til fagkompetanse og renommé. Norsk Fysioterapiforbund avd. Vest og tillitsvalgte ved Rehabilitering Vest er derfor veldig kritisk til nedleggelse av Rehabilitering Vest på grunn av de følgende det vil få for pasientene. –Vi ber derfor om at styret i Helse Vest ber eieravdelingen om å inkludere Rehabilitering Vest som en del av rehabiliteringstilbudet til Helse Vest, også i fremtiden. Dette for å sikre at pasientene i foretaksregionene HelseStavanger og HelseFonna får et likeverdig tilbud som øvrige deler av Helse Vest. Uttalelsen er underskrevet av Stig Fløisand og Marie Ingebrigtsen, henholdsvis regionleder NorskFysioterapiforbund region Vest og tillitsvalgt i Norsk Fysioterapeut-forbund.


136 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page