top of page

Rekordframmøte i kantina

– Nå begynner disse møtene å bli spennende og enda viktigere for oss, sa

styreleder i Brukerhuset, Harald Lothe, rett etter at han hadde avsluttet

møtet mellom Brukerhuset, Brukerutvalget i Helse Fonna, de to

brukerutvalgene for virksomhetene på Revmatismesykehuset samt en rekke

representanter for kommunale brukerråd i helseregionen.


25 tillitsvalgte og representanter hadde møtt fram i kantinen i Brukerhuset i Haugesund

torsdag 14. oktober kl 1800. Harald Lothe konstaterte at dette er ny rekord og han lover å

intensivere kontaktarbeidet overfor kommunene for å sikre en enda tyngre deltakelse fra

lokale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

–Mange rådsmedlemmer har tydeligvis savnet en felles møteplass der det er mulig å drøfte

felles utfordringer som brukerrepresentanter. Selv om hverdagen er ulik i en kommune

sammenlignet med de brukerne som er tett på sykehusdriften, er det åpenbart at vi har mye

å snakke om. Samtidig registrerer jeg at informasjonsbehovet om Brukerhuset er stort og at

vi har en omfattende jobb å gjøre her, sier en fornøyd Lothe.Kun TEAMS siden mars i fjor

Hoved-innleder på dette faste og regelmessige kontaktmøtet var som tidligere Grete Müller,

leder av Brukerutvalget i Helse Fonna. Hun fortalte at arbeidsforholdene i utvalget helt siden

12. mars i fjor har vært preget av pandemien. Møtene har siden og fram til nå skjedd på

Teams. Halvparten av utvalgets medlemmer var nye da 2021 startet.

–Vi har ennå ikke møtt hverandre ansikt til ansikt nå når nesten et helt arbeidsår har gått, slo

hun fast.


Psykiatrien sliter

Hovedinnlegget hennes denne torsdagskvelden handlet om den aktuelle situasjonen innen

psykiatrien. Også i Helse Fonna har innsøkingen av nye pasienter vært høy i sommer. Innen

voksenpsykiatrien var ventetiden i august 59 dager. Innen barne- og ungdomspsykiatrien 62

dager. En av hovedutfordringen er at ressurssituasjonen utenfor sykehusene er svært

mangelfull.

–Verken psykologene eller psykiaterne kan hjelpe pasienter som trenger jobb, bolig og et

vanlig fritidsliv der de kan oppsøke gode opplevelser. Skal man lykkes i mange pasientforløp,

trenger pasientene tjenester som henger sammen. Derfor er det svært frustrerende for

fagpersonene i helseforetaket at samarbeidet med kommunehelsetjenesten ikke fungerer

godt nok. Mange pasienter skrives ut før behandlingen viser klar effekt, sa hun.


Systemet satt på strekk

Arbeidspresset i psykiatrien er stort og oppleves som uholdbart for mange.

–Kravet om at køen skal ned, effektiviteten opp sammen med kravet til dokumentasjon og

utstrakt registreringspraksis, kan føre til at arbeidspresset blir for stort og til at fagpersonell

søker seg andre stillinger utenfor foretaket. Det må derfor jobbes kontinuerlig med å få tak i

psykologer og psykiatere. Problemet er å holde på dem. Situasjonen er spesielt krevende nå

etter pandemien. Systemet er satt på strekk, sa Müller og beskrev situasjonen som prekær.

Hun er særlig bekymret for oppfølgingen av ungdom med spiseforstyrrelser eller

depresjoner.


«Flyktet» til kommunene

Situasjonen i denne del av Helse Fonnas virksomhet har ikke blitt noe bedre av at den

statlige opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering i kommunene har ført til at

mange psykologer og helsesykepleiere har valgt kommunale jobber. Kommunene frister

med høyere lønn og mindre stressende arbeidsbetingelser. Tilsvarende styrking har ikke

skjedd i sykehusene. Antallet psykologistudenter er ikke øket og det er ikke tatt nye grep for

å rekruttere psykiatere til spesialisthelsetjenesten. Derfor mangler mange poliklinikker i dag

fagfolk og kompetanse.


Fonna-strategiene på høring

Grete Müller tok også for seg forslaget til revidert Utviklingsplan for Helse Fonna for

perioden 2023-2026 og som nå er ute til høring.

–Utviklingsplanen er helseforetakets øverste strategiske dokument og skal danne grunnlaget

for prioriteringer, digitalisering av pasientbehandlingen, byggevirksomhet, organisering av

det nye helsefellesskapet og akuttmedisinske tjenester. Den inneholder også en

kompetanseplan for foretakets virksomheter, opplyste hun. Brukerutvalget har frist for sitt

høringssvar den 12. november og har en stor jobb foran seg. Hun etterlyser blant annet en

klarere ansvarsplassering når det gjelder opplæring av pasientene i de nye digitale

verktøyene som skal gjøre dem til mer aktive deltakere i egen behandling.


Nye, digitale hjelpemidler

Under vimpelen «Pasientens helsetjeneste» pågår det mye spennende utviklingsarbeid i

Helse Vest. Grete Müller framhevet prosjektet eHjerteRehab, som nå utprøves i Bergen. Det

er et tilbud til pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer og der det er

ønskelig å komme i gang med rask rehabilitering. En ny app hjelper pasientene med å ta

riktig medisin på rett tidspunkt og der det er pasientene selv som rapporterer tilbake til

systemet. Hensikten er å styrke pasientenes kompetanse og mestring - og redusere risikoen

for reinnleggelser. Samme oppfølging er i ferd med å bli skje for andre pasientgrupper, blant

annet epilepsi-pasienter, pasienter med kols og pasienter med inflammatorisk tarm

sykdom.


Blodprøvene forsvant

Müller avrundet orienteringen sin med å liste opp registrerte «barnesykdommer» i nybygget

for Helse Fonna i Haugesund. Telefon- og calling-systemet fungerer ikke tilfredsstillende. På

det nye, helautomatiske laboratoriet har det vært logistikkutfordringer. Samtidig har

bemanningen her vært så dårlig at køer har hopet seg opp. Forsinkelsene har forplantet seg

til poliklinikkene og andre behandlingssteder. Dette er det nå ryddet opp i. Samtidig er det

mye annet å ta tak i. Den såkalte PasOpp-undersøkelsen som ble gjennomført på ny i fjor,

ble besvart av 52 prosent av 400 inviterte pasienter. Året før var pasienterfaringene med

Helse Fonna blant landets dårligste. 2020-undersøkelsen viste at lite hadde endret seg til det

bedre.


Mange hadde ordet etter Grete Müllers innledning. For de som deltok på et kontaktmøte for aller første gang ble det gitt mye informasjon både om arbeidet i Brukerutvalget og i

Brukerhuset. Samtidig ga de frammøtte fra de kommunale rådene klar tilbakemelding om at

de synes at det er mye viktig informasjon å hente i dette fellesskapet og at de så fram til et

tettere samarbeid i tiden som kommer.


Møtet varte i to timer og et kvarter.


NY REKORD: Utsnitt fra kontaktmøtet i Brukerhusets kantine 14.10. Det var rekordframmøte.

49 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page