top of page

–Mange er slitne etter intense måneder!

De ansatte på sykehusene er slitne etter mange måneders intens oppfølging av Corona-pandemien. Full beredskap over så lang tid tar på og har konsekvenser for annen medisinsk behandling.


BRUKERUTVALG MØTTE BRUKERHUSET: Reidar Risvold, Åse Kallevik og Grethe Müller foran møtet i Brukerhuset torsdag 8. oktober.


Grete Müller, leder av Brukerutvalget for Helse Fonna, la ikke skjul på at hun var bekymret da hun ga en situasjonsbeskrivelse på møtet med foreningene på Brukerhuset 8. oktober. Med tanke på smittesituasjonen blant befolkningen i helseregionen, har Brukerutvalget vært opptatt av at foretaket raskest mulig skulle få på plass ny testmaskin som kunne øke kapasiteten og redusere ventetiden. Forsendelsene til Stavanger og Bergen forsinker test-tempoet.

–Siste informasjon fra sykehusledelsen er at ny testmaskin skal være på plass i november, opplyste Müller og la samtidig til at sykehuset også under leveranse ytterligere en hurtigtestemaskin. Samlet kapasitet vil dermed bli atskillig bedre på begge sider av årsskiftet.

Pasientsikkerheten i fokus

Grete Müller se seg ellers meget fornøyd med at det nye sykehusstyret, som tiltrådte i mars, har forsterket fokuset på pasientsikkerheten.

–Vi opplever en ny giv. Styret har bedt oss om å få seg forelagt alle «røde saker» fortløpende. Det er betryggende. Antall pasientskader må reduseres og sikkerheten forbedres. Slike skader har store konsekvenser for pasienter, brukere og deres pårørende. Gjennom avviksrapporteringen er det mulig å styrke evnen til å lære og forhindre at det samme skjer igjen, sa hun blant annet.

Nye systemer drøyer

Müller brukte deretter noe tid på å redegjøre for det omfattende arbeidet som pågår med å utvikle et helt nytt pasientjournalsystem, blant annet for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk. Fortsatt gjenstår det mye arbeid før den nye, digitale plattformen som skal sørge for sikker fakta-overføring mellom nivåene i helsevesenet er klar til bruk.

–Integrasjonen mellom systemene er ikke ferdig utviklet. Dette betyr at det fortsatt må vises stor årvåkenhet i reseptformidlingen. Det eksisterende systemet er ikke i stand til å sortere vekk det som er gammelt og foreldet. Da kan feilmedisinering skje, sa hun og krysset fingrene for at de siste flokene blir løst i løpet av året.


Øst-alternativet mest aktuelt

Lederen av Brukerutvalget i Helse Fonna benyttet også anledningen til å orientere om byggetrinn 2 ved sykehuset i Haugesund. I september bestemte Helse-Fonna-styret seg for å satse på det såkalte «Øst-alternativet» som det mest fornuftige neste trinn. I løpet av 2021 blir det stor flyttesjau på sykehuset når 18.000 nye kvadratmeter skal tas i bruk og en rekke avdelinger/klinikker skal flyttes dit. Deretter skal 6.000 kvm i eksisterende bygg rehabiliteres og moderniseres. Planen er at arbeidene med neste byggetrinn skal starte i 2023. Fortsatt har nemlig sykehuset underdekning av senger og mangler dessuten polikliniske behandlingsrom, kontorplasser, dialyseenhet og onkologisk dagsenter. Under pandemien er mangelen på isolat og egen infeksjonspost samt smittemottak også kraftig dokumentert.

Gjennom sommeren har sykehusdirektøren og hans prosjektstab revurdert opprinnelige byggeplaner og konkludert med at østalternativet er mest gunstig. Investeringsbehovet er her litt i underkant av 1 milliard kroner. Endelig beslutning skal styret ta nå i oktober. Skjert det, og staten stiller opp med penger i statsbudsjettene 2022/23, vil ny østblokk kunne stå ferdig i 2025 med i overkant av 11.000 kvm nye arealer.

Grethe Müller rundet av innlegget sitt med å slå fast at også Helse Fonna er inne i et krevende finansielt løp. Corona-pandemien har både økt kostnadene og svekket inntektene. Det har hersket en del usikkerhet om hva staten ville kompensere inneværende år. Hun håpet at de sentrale politikerne følger opp sine løfter om at ekstra penger skal komme.

Mindre kaos, men fortsatt utfordringer

Reidar Risvold er leder i Brukerutvalget på Revmatismesykehuset. Han orienterte om alle de grepene som er tatt for å rydde opp i en kaotisk parkeringssituasjon i sykehusområdet. Over lang tid har ledelsen på de to sykehusene ignorert kaoset. Mange pasienter har kommet for seint til sine avtaler og mange har slitt med å finne egnet p-plass når de skulle følge barn og pårørende til behandling. Etter at Haugesund Parkering fikk oppdraget med å følge opp daglig, har mye bedret seg. Det nye gateanlegget mellom sykehusene har også vist seg å bidra til ryddigere forhold.

I den påfølgende meningsutvekslingen ble det påpekt at konsekvensen av at begge sykehusledelsene i så lang tid har ignorert parkeringssituasjonen i sykehus som skal betjene et stort omland og der mange ansatte er daglige pendlere inn fra nabokommunene, er at gateparkeringen øst for sykehuset er omfattende og betenkelig. Når ingen andre gjør noe med disse utfordringene, er det kanskje en idé at Brukerhuset lager en skikkelig debattkveld om dette kommende år?

Også Åse Kallevik, leder i Brukerutvalget i NAV, orienterte om pågående arbeid i dette utvalget.

142 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page