top of page

-Endelig kom folk fra kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

–Endelig opplevde vi at representanter for kommunale råd for mennesker med nedsatt

funksjonsevne stilte opp. Jeg tror at de opplevde møtet som svært interessant og nyttig,

sier Grete Müller, lederen i Brukerhuset for Helse Fonna.


Müller har regelmessige møter med pasient-, pårørende- og brukerforeningene på Brukerhuset foran styremøtene i Helse Fonna. Her har hun god anledning til å informere om og drøfte saker som står på dagsordenen i helseforetaket. Samtidig har foreningsmedlemmene god anledning til å ta opp saker der er opptatt av. På møtet på brukerhuset torsdag 16. september stilte for første gang opp representanter fra tre kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. De kom fra Bømlo, Karmøy og Sveio.

– Jeg tror det var svært nyttig for dem å få innblikk i hva vi arbeider med, sier Grete Müller.

Hun hadde denne kvelden valgt å oppsummere hva hun hadde lært av de mange innleggene på årets Rehabiliteringskonferanse i Haugesund. Her kom det blant annet fram at bare en av ti kommuner har egen plan for rehabilitering og heller ikke kjenner innbyggernes behov for slike helse- og omsorgstjenester. De to siste årene har pandemien ytterligere forsterket behovet for denne form for oppfølging både innenfor psykisk helse og somatisk sykdom.

Liten effekt i sykehusene

Müller påpekte samtidig at den statlige opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering hadde liten effekt i spesialisthelsetjenesten, som også mangler helsepersonell innen mange fagfelt. Mange aktører i rehabiliteringsfeltet har forventninger til at når de nye

helsefellesskapene kommer skikkelig i sving, vil det bli lettere å fjerne hindringer i pasientforløpene mellom 1. og 2. linjetjenestene.

– Fortsatt har vi mange ubesvarte spørsmål om hvordan det nye helsefellesskapet i Helse

Fonna-regionen skal fungere, hvordan brukerorganisasjonene kommer til å bli representert

og hvilke saker som skal behandles i denne nye samarbeids-konstellasjonen mellom

foretaket og de 16 kommunene det har ansvaret for, sa hun blant annet.Psykisk helsevern sliter Müller stilte videre spørsmål ved hvor problemene ligger innen psykisk helsevern i vår

region. Det er et faktum at 20-30 prosent av henvisningene avvises. Institusjonene mangler

fagfolk, behandlingsfrekvensen er for lav og det er uklart om hvem som har ansvar for hva

mellom 1. og 2. linjetjenestene. Hun la deretter fram ei stor smørbrødliste over hvordan

brukerorganisasjonene kan medvirke til at innsatsområdene blir oppfylt. Hun anbefaler blant

annet foreningene om å holde medlemsmøter hvor de inviterer sentrale fagfolk og

administrative ledere for å belyse de lokale utfordringene.

– Vi må også øke den generelle helsekunnskapen blant medlemmene våre. Kunnskap om

diagnose, behandlinger, teknologiske hjelpemidler og ikke minst egne rettigheter er

særdeles viktig, sa hun blant annet og oppfordret alle brukerutvalg i Helse Fonna-regionen

om å etterspørre reviderte planer for habilitering og rehabilitering og om å slåss for flere

fagstillinger på dette viktige innsatsområdet.


Stort informasjonsbehov

Grete Müller var overrasket over at medlemmene i de kommunale rådene hun møtte denne kvelden hadde begrenset kjennskap til det pågående reformarbeidet i helsesektoren. Det nye helsefellesskapet er under etablering og skal være bindeleddet mellom sykehusene og kommunene. – Her har vi åpenbart et stort informasjonsbehov å ivareta. Om ikke kommunene tar dette

ansvaret, må Brukerhuset ta det – og det haster, kommenterer hun.


Neste møte mellom Brukerutvalgene i Helse Fonna og foreningene/de kommunale rådene

for funksjonshemmede er 14. oktober kl 18.00. På Brukerhuset.

36 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page