top of page

Åse Kallevik overtok ledervervet i Brukerhuset

 

–Jeg ser fram til å være med på å løfte Brukerhuset for Helse Fonna-regionen videre. Vi har viktige arbeidsoppgaver foran oss og vi har et godt sammensatt og handlekraftig styre. Vi har alle muligheter til å få et bedre fotfeste og øke vår innflytelse som brukerorganisasjoner, sier Åse Kallevik. På Brukerhusets årsmøte 12. mars ble hun valgt til ny styreleder etter Unni Hilt.


TAKK FOR GOD INNSATS! Alf Edvin Hovda takket Unni Hilt for en god innsats i styret over flere år, det siste året som styreleder.


Selv kunne hun denne kvelden ikke være til stede på grunn av sykdom. Ikke desto mindre har hun mange års tillitsvalgarbeid i Norsk Handikapforbund i ryggsekken og en bred kontaktflate som gjør at hun raskt vil komme i operativ funksjon som styreleder. Hun takker Unni Hilt for den jobben som hun har gjort og gleder seg til å ta fatt selv.


Glad melding

Årsmøtet var meget godt besøkt da Unni Hilt et par minutter på overtid ønsket velkommen til årsmøtet i kantinen på Brukerhuset i Karmsundgata 77 i Haugesund. Hun åpnet med å formidle nyheten om at årets tilskudd fra Helse Vest innebar en liten økning og som ville bli en god kompensasjon for eventuelle kostnadsøkninger i løpet av 2024.


Myndig møtedirigent – nok en gang


Hun overlot deretter styringen av årsmøtet til rutinerte Geir Charles Grindheim. Den grundige gjennomgangen av den fyldige årsmeldingen gikk uten særlig debatt og den påfølgende behandlingen av årsregnskapet for 2023 likedan. Regnskapet viste et overskudd på kr 3.220,27 av en samlet driftskostnad på over 1,6 millioner korner. Revisorberetningen var som vanlig positiv. Styret hadde tydeligvis også gjort gode forberedelser på de øvrige, faste punktene på årsmøtets dagsorden: Handlingsplanen for 2024 ble banket uten endringer. Det samme gjorde budsjettet for 2024 etter at tilskuddet fra Helse Vest var kommet på plass.


Vedtok uttalelse til Helse Vest


Under punktet «Saker fra medlemsforeningene» og styret, ble det innledningsvis på årsmøtet åpnet for å ta standpunkt til et forslag til uttalelse til Helse Vest om situasjonen for rehabiliteringstjenestene i Helse Fonna-regionen som følge av kuttet i tjenestene til Rehabilitering Vest i Haugesund. Forslaget fikk massiv støtte. Videre forelå det et forslag fra Torill Melhus, Pensjonistforbundet i Haugesund, om at Brukerhuset engasjerer seg i måtet kommunene på Haugalandet setter sammen eldrerådene.  Etter en kort redegjørelse fra hennes side, sa årsmøtet seg enig i at denne saken skal følges opp.


Justeringer i styret

Etter at årsmøtet enstemmig hadde vedtatt at grunnkontingenten for medlemmer i Brukerhuset skal være uendret fra 2023 til 2024, la May Lise Skogøy fram valgkomitéen innstillinger. Den ønsket følgende sammensetning av styret i Brukerhuset:


Åse Kallevik, NHF                        Leder 1 år, styremedlem i 2 år.

Lilly Karin Olsen, LHL                 Styremedlem 2 år

Morten Fagsland, LHL               Styremedlem 2 år

Anne Gurine Sætre, LPP          Styremedlem 2 år

Vararepresentanter:

Kjellfrid Hamkvist, LHL             1 år

Bente Utvik, DEMENS                1 å

Nina Hegertveit, HKRF              1 år. Åse Kallevik

Revisorer:

Karl Henry Nøkling, FKS

Bente Nordhaug, LHL

Samtlige ble enstemmig valgt. Ingen motkandidater ble foreslått og dirigent Grindheim kunne takke valgkomitéen for godt utført arbeid. Deretter tok han opp til behandling styrets forslag til ny valgkomité. Følgende ble enstemmig valgt:

Harald Lothe, NHF      1 år

Vigdis Curtis, LHL        1 år

May L. Skogøy, Pensj. 1 år

 

Deretter kunne Geir Charles Grindheim takke for seg og motta blomster for å ha ført forsamlingen gjennom nok et godt ledet årsmøte. Unni Hilt fikk blomster og ønsket hele Brukerhus-miljøet lykke til med det videre arbeid.

Det nye styret kommer i arbeid kort tid etter påske.

 


Årsmøtet i Brukerhuset for Helse Fonna-regionen vedtok 12.3. 24 følgende uttalelse:

Rehabilitering Vest AS i Haugesund må kutte kraftig i tilbudet sitt fra 1. mai. Døgndriften reduseres fra 30 til 16 senger, og 8 av 22 årsverk mister jobben. Reduksjonen vil spesielt ramme pasienter med lang reisetid fra ytterkantene i helseregionen.

Muskel- og skjelettsykdommer koster samfunnet 255 milliarder kroner i året. Både ledelsen i Helse Vest og samtlige pasient-, pårørende- og brukerforeningene i hele helseregionen vet at rehabilitering er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Våre medlemmer trenger tverrfaglig og spesialisert rehabilitering for å innrette livene sine og vinne tilbake livskvalitet i hverdagslivet. Svært mange av dem har større nytte av døgnbehandling om de skal komme raskt tilbake til normal tilværelse, blant annet raskt tilbake i jobb. Reduksjonen vil spesielt ramme pasienter med lang reisetid fra ytterkantene i helseregionen.

Årsmøtet i Brukerhuset for Helse Fonna-regionen mener av den grunn at det endelige resultatet av den forsinkede anbudsprosessen for de ideelle tilbyderne av rehabiliterings-tjenester i vårt regionale helseforetak er meget beklagelig. I en tid der Riksrevisoren retter sterk kritikk mot skeivutviklingen i de samlede rehabiliteringstjenestene i landet, føyer disse beslutningene i Helse Vest seg inn i rekken av bekreftelser om at utviklingen i helsevesenet går i feil retning og må snarest rettes opp igjen.

Vi ber derfor om at styret i Helse Vest snarest mulig legger fram en plan for hvordan foretaket kan reetablere tjenestenivået både i Rehab Vest i Haugesund og for andre spesialiserte rehabiliteringstjeneter det forventes at foretakene i helseregionen skal garantere for i sine geografiske ansvarsområder.
66 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Hei jeg heter ikke Fagsland Jeg heter Dagsland

Like
bottom of page